Zásady ochrany osobních údajů

 1. KDO JSME A JAK SE S NÁMI SPOJIT

“UCB” nebo “my” znamená UCB s.r.o., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika.

Jako správce osobních údajů, tedy právnická osoba, která rozhoduje o tom proč a jak jsou shromažďovány a zpracovávány údaje týkající se Vaší osoby („osobní údaje“) v kontextu webových stránek ucbcares.cz (Webové stránky), respektujeme Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro každou webovou stránku, která tvoří součást těchto Webových stránek. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uživatele Webových stránek ucbcares.cz („Zásady“)
a v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“).

UCB má Pověřence pro ochranu osobních údajů, který může být kontaktován níže uvedeným způsobem ohledně jakýchkoliv dotazů ohledně ochrany osobních údajů, včetně toho, jak Vaše osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a používáme:

 • E-mail: DataPrivacyCzech@ucb.com; nebo
 • Zasílací adresa: UCB s.r.o., k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika.

 1. DŮVODY TĚCHTO ZÁSAD

Tyto Zásady určují, jakým způsobem UCB shromažďuje, používá a uchovává osobní údaje týkající se Vašeho používání těchto Webových stránek a je platná pro všechny uživatele těchto Webových stránek.

Tyto Zásady sestávají z pěti hlavních složek a informují Vás o:

 1. Kdo jsme a jak se s námi spojit;
 2. Důvody těchto Zásad;
 3. Důvody, proč zpracováváme Vaše osobní údaje a s tím související právní základ podle GDPR;
 4. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji, které o Vás uchováváme, a jak můžete svých práv využít;
 5. Další informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme (včetně sdílení).

Tato Zásady mohou být čas od času upravovány, aby odrážely změny v přístupech k ochraně osobních údajů. V takovém případě na Webové stránky vyvěsíme výrazné upozornění s informacemi o významných změnách.

 1. DŮVODY PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A UPLATNITELNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD

Tabulka níže uvádí důvod po důvodu kategorie osobních údajů, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, zdroje, ze kterých jsme dané údaje získali, na jakém právní základě, jak dlouho je uchováváme a s kým Vaše osobní údaje sdílíme.

VŠICHNI UŽIVATELÉ WEBOVÝCH STRÁNEK

1. Aby Vám byly dostupné Webové stránky a jejich obsah, UCB:
shromažďuje tyto Vaše osobní údaje: 1. Údaje elektronické identifikace (†). 2. Informace shromažďované prostřednictvím cookies (†). Pokud neposkytnete osobní údaje označené (†), může se stát, že Webové stránky nebo některé jejich vlastnosti Vám nebudou dostupné.
získává tyto osobní údaje od: Vás, přes zařízení, která používáte k přístupu na Webové stránky
uchovává (**) Vaše osobní data po dobu: Viz naše Zásady používání cookies
sdílí Vaše osobní údaje s: Dceřinými společnostmi/pobočkami UCB a zpracovatelskými třetími stranami (podrobně v Části 5.A)
se odkazuje na právní základ GDPR: (i) Zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy; (ii) Pro cookies vyžadujících Váš souhlas pak plnění na základě Vašeho souhlasu (pro více informací viz naše Zásady používání cookies)
2. Za účelem zajištění podpory a zlepšování fungování Webových stránek (včetně zlepšení intuitivního používání) a pro porozumění vzorců užívání používáme cookies (v kombinaci s dalšími informacemi, jak je nastíněno níže), které nám umožňují vyhodnotit – v souhrnu – využití našich Webových stránek a jak uživatelé (včetně Vás) využívají různé vlastnosti našich Webových stránek. V tomto kontextu UCB:
shromažďuje tyto Vaše osobní údaje: 1. Údaje elektronické identifikace (†). 2. Informace shromažďované prostřednictvím cookies (†). Pokud neposkytnete osobní údaje označené (†), může se stát, že Webové stránky nebo některé jejich vlastnosti Vám nebudou dostupné.
získává tyto osobní údaje od: Vás, přes zařízení, která používáte k přístupu na Webové stránky.
uchovává (**) Vaše osobní data po dobu: Viz naše Zásady používání cookies
sdílí Vaše osobní údaje s: Dceřinými společnostmi/pobočkami UCB a zpracovatelskými třetími stranami (podrobně v Části 5.A)
se odkazuje na právní základ GDPR: U cookies vyžadujících Váš souhlas probíhá zpracování na základě Vašeho souhlasu (pro více informací viz naše Zásady používání cookies). Jinak je zpracování na základě oprávněného zájmu UCB za účelem podnikání a zlepšování našich produktů
a nabídek služeb. Za tímto účelem UCB usiluje o udržení rovnováhy mezi svojí potřebou zpracování Vašich osobních údajů a zachování Vašich práv a svobod, včetně ochrany osobních údajů. Pokud máte zájem dozvědět se více o nebo máte dotazy ohledně toho, jak tuto rovnováhu vyhodnocujeme, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktů uvedených
v Části 1 – „Kdo jsme a jak se s námi spojit“.
3. Pro zajištění bezpečnosti Webových stránek (včetně detekce a prevence škodlivých aktivit či neplatných návštěv) UCB:
shromažďuje tyto Vaše osobní údaje: 1. Údaje elektronické identifikace (†) 2. Informace shromažďované prostřednictvím přihlašovacích souborů (†). * Pokud neposkytnete osobní údaje označené (†), může se stát, že Webové stránky nebo některé jejich vlastnosti Vám nebudou dostupné. *
získává tyto osobní údaje od: Vás, přes zařízení, která používáte k přístupu na Webové stránky.
uchovává (**) Vaše osobní data po dobu: Viz naše Zásady používání cookies
sdílí Vaše osobní údaje s: Dceřinými společnostmi/pobočkami UCB a zpracovatelskými třetími stranami (podrobně v Části 5.A)
se odkazuje na právní základ GDPR: U cookies vyžadující Váš souhlas probíhá zpracování na základě Vašeho souhlasu (pro více informací viz naše Zásady používání cookies). Jinak je zpracování na základě oprávněného zájmu UCB za účelem ochrany infrastruktury IT a zajištění bezpečnosti obchodních aktiv. Za tímto účelem UCB usiluje o udržení rovnováhy mezi svojí potřebou zpracování Vašich osobních údajů a zachování Vašich práv a svobod, včetně ochrany osobních údajů. Pokud máte zájem dozvědět se více o nebo máte dotazy ohledně toho, jak tuto rovnováhu vyhodnocujeme, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktů uvedených
v Části 1 – „Kdo jsme a jak se s námi spojit“.
4. Aby mohla UCB dodržet své zákonné povinnosti (včetně, ale bez omezení na farmakovigilanci) UCB:
shromažďuje tyto Vaše osobní údaje: Jakákoliv zákonem vyžadovaná informace (†). Neposkytnutí osobních údajů označených (†) může bránit UCB v dodržení zákonných povinností v souladu s platnými předpisy.
získává tyto osobní údaje od: Vás
uchovává (**) Vaše osobní data po dobu: Tak dlouho, jak vyžadují zákonné předpisy.
sdílí Vaše osobní údaje s: (i) Příslušnými kontrolními či vládními institucemi (ii) Dceřinými společnostmi/pobočkami UCB a zpracovatelskými třetími stranami (podrobně v Části 5.A)
se odkazuje na právní základ GDPR: Soulad se zákonnými povinnostmi. Pro více informací ohledně hlášení bezpečnosti léčiv navštivte stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde.
5. Aby mohla UCB zodpovědět Vaše online dotazy podané prostřednictvím webového formuláře UCBCares UCB:
shromažďuje tyto Vaše osobní údaje: 1. Osobní údaje, které poskytnete (podle relevance specifického lokálního webového formuláře, který vyplňujete): : (a) Jméno (†) (b) Příjmení (†) (c) e-mailová adresa (v případě, že je vyžadována odpověď e-mailem) (†) (d) Telefonní číslo (v případě, že je vyžadována telefonická odpověď) (†) (e) Faxové číslo (v případě, že je vyžadována odpověď faxem) (†) (f) Poštovní adresa
(v případě, že je vyžadována odpověď poštou) (†) (g) Město (†)
(h) Stát (†) (i) PSČ (†) (j) Pohlaví (†) (k) Upřednostňovaný čas
v případě telefonického kontaktu (např. den v týdnu, ráno/odpoledne/večer) (†) 2. Předmět Vašeho dotazu vybraný
z rozbalovacího menu ; 3. Povaha Vás jako tazatele vybraná
z rozbalovacího menu (†) (např. pacient, osoba pečující, případně webový uživatel jiné povahy atd.) (†); 4. V případě, že užíváte lék společnosti UCB, pak jméno tohoto léku vybrané z rozbalovacího menu (†); 5. Jakákoliv jiná informace, kterou poskytnete v poli volného textu. Neposkytnutí osobních údajů (tam, kde jsou potřeba) označených (†) může bránit UCB zodpovědět přiměřeně Váš dotaz či reagovat na Vaši žádost.
získává tyto osobní údaje od: Vás
uchovává (**) Vaše osobní data po dobu: (i) Informace uchovávané v našem Systému medicínských informací na základě a) Vašeho souhlasu po dobu maximálně pěti (5) let; nebo b) našich právních povinností po dobu vyžadovanou danými předpisy (ii) Jinak po dobu nutnou
k zodpovězení Vašich dotazů, a ne déle než dvacetosm (28) dní
sdílí Vaše osobní údaje s: (i)Pro hlášení ohledně bezpečnosti léčiv se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) (ii) Dceřinými společnostmi/pobočkami UCB a zpracovatelskými třetími stranami (podrobně v Části 5.A)
se odkazuje na právní základ GDPR: (i) Zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy (ii) Zpracování na základě Vašeho souhlasu se zpracováním jakýchkoliv citlivých osobních údajů, které poskytnete (iii) (iii) Soulad s našimi zákonnými povinnostmi ohledně hlášení bezpečnosti léčiv, která poskytnete. Pro více informací ohledně hlášení bezpečnosti léčiv navštivte stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde.
6. Aby mohla UCB zodpovědět Vaše online dotazy podané prostřednictvím e-mailové adresy UCBCares UCB:
shromažďuje tyto Vaše osobní údaje: 1. E-mailová adresa 2. Jakákoliv jiná informace, kterou uvedete ve Vašem e-mailu (†). Neposkytnutí osobních údajů (tam, kde jsou potřeba) označených () může bránit UCB zodpovědět přiměřeně Váš dotaz či reagovat na Vaši žádost.*
získává tyto osobní údaje od: Vás
uchovává (**) Vaše osobní data po dobu: Maximálně po dobu jednoho (1) roku
sdílí Vaše osobní údaje s: Dceřinými společnostmi/pobočkami UCB a zpracovatelskými třetími stranami (podrobně v Části 5.A)
se odkazuje na právní základ GDPR: (i) Zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy (ii) Zpracování na základě Vašeho souhlasu se zpracováním jakýchkoliv citlivých osobních údajů, které poskytnete(iii) Soulad s našimi zákonnými povinnostmi ohledně hlášení bezpečnosti léčiv, která poskytnete. Pro více informací ohledně hlášení bezpečnosti léčiv navštivte stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde.

(**) Vaše osobní údaje budeme uchovávat v souladu s dobami uchovávání uvedenými v tabulce výše. Tyto doby uchovávání, které jsou uvedeny v našich zásadách dob uchovávání, jsou určené:

 • Příslušnými zákonnými/právními požadavky;
 • Doporučeními průmyslu a
 • Pro kategorie údajů, na které se nevztahují konkrétní zákonné či právní požadavky, pak jiné určující faktory jako potřeba prokázání či vymahatelnost transakce či smlouvy, vymahatelnost našich zásad apod.

Vaše osobní údaje vymažeme v okamžiku, kdy výše uvedené doby uchovávání uplynou nebo když podáte námitku proti nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (v rozsahu zpracování na základě souhlasu), vyjma případů, kdy takové údaje potřebujeme pro uplatňování nebo hájení právních nároků, pro ochranu práv jiné fyzické či právnické osoby, pro zajištění souladu se zákonnými povinnostmi evropského státu či členského státu EU, které vyžaduje takové další zpracování, nebo tehdy, pokud se jedná o prokázání či vymahatelnost transakce či smlouvy nebo vymahatelnost našich zásad.

 1. VAŠE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT

4.A. Vaše práva

Právo na přístup
Máte právo obdržet od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, nebo ne, a pokud ano, pak máte právo (za předpokladu že to zpětně neovlivní práva a svobody jiných) od nás obdržet kopii Vašich osobních údajů. Pro více informací viz Část 4.B „Jak se domáhat svých práv“.

Právo na opravu
Máte právo žádat, abychom bez zbytečného odkladu opravili jakékoliv nesprávné osobní údaje týkající se Vaší osoby. Můžete také žádat doplnění neúplných osobních údajů týkajících se Vaší osoby tím, že nám poskytnete doplňující prohlášení, které bude obsahovat tyto doplňující údaje. Pro více informací viz Část 4.B „Jak se domáhat svých práv“.

Právo na výmaz
Máte právo žádat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje týkající se Vaší osoby, za předpokladu že:

 • Vaše osobní údaje nadále nejsou potřeba z důvodů, ze kterých byly zpracovávány;
 • Jste odvolal/a svůj souhlas – pro zpracovatelské aktivity na základě Vašeho souhlasu – a my nemáme žádný jiný právní základ pro takové zpracování;
 • Máte námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (pro více informací o právu na námitky viz níže) a neexistuje žádný nadřazený legitimní základ pro takové zpracování;
 • Byly Vaše osobní údaje zpracovány neprávem;
 • Musí být Vaše osobní údaje vymazány v souladu se zákonnými povinnostmi evropského státu či členského státu EU, které musí UCB uplatňovat.

Berte, prosím, v potaz, že Vaše právo na výmaz se nevztahuje na případy, kdy je zpracování nezbytné:

 • Pro možnost uplatnění práva svobody projevu a práva na informace;
 • Pro zajištění souladu s právními předpisy evropského státu či členského státu EU, které musí UCB dodržovat;
 • Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. h) a i) GDPR stejně jako článkem 9 odst. 3 GDPR;
 • Z archivačních důvodů ve veřejném zájmu, vědecké či historické výzkumné účely či statistická data v souladu s odpovídajícími ustanoveními GDPR;
 • Pro uplatňování nebo hájení právních nároků.

Pro více informací viz Část 4.B „Jak se domáhat svých práv“.

Právo na omezení zpracování
Máte právo, aby UCB omezila zpracování Vašich osobních údajů za předpokladu, že:

 • V dobré víře zpochybníte správnost osobních údajů týkajících se Vaší osoby, které zpracováváme; v takovém případě bude omezení zpracování uplatněno po dobu, která bude potřebná k tomu, abychom ověřili správnost Vašich osobních údajů;
 • Zpracování je nezákonné a Vy místo výmazu osobních údajů požádáte o omezení zpracování;
 • My již nadále Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je vyžadujete pro uplatňování nebo hájení právních nároků;
 • Máte v souladu s odpovídajícími ustanoveními GDPR námitky proti tomu, aby UCB zpracovávala Vaše osobní údaje; v takovém případě bude omezení zpracování uplatněno po dobu, která bude potřebná k tomu, abychom ověřili, zda náš legitimní základ není nadřazen tomu Vašemu.

Berte, prosím, v potaz, že bez ohledu na výše uvedené stále můžeme uchovávat Vaše osobní údaje (během doby omezení) či zpracovávat Vaše osobní údaje pro uplatňování nebo hájení právních nároků či pro ochranu práv jiné fyzické či právnické osoby. Pokud požádáte
o omezení zpracování, budeme Vás informovat předem o tom, že omezení zpracování bude ukončeno. Pro více informací viz Část 4.B „Jak se domáhat svých práv“.

Právo na přenos
Máte právo (za předpokladu, že to neovlivňuje negativně práva a svobody ostatních) obdržet osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste poskytl/a UCB, ve strukturované, běžně používané, strojově čitelné podobě a přenést tato data k jinému správci bez toho, aby Vám UCB kladla překážky, za předpokladu, že zpracování probíhá:

 • Na základě Vašeho souhlasu či na základě smlouvy; a
 • automaticky.

Pro více informací viz Část 4.B „Jak se domáhat svých práv“.

Právo na námitky proti zpracování
Máte na základě Vaší konkrétní situace kdykoliv právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany UCB na základě jejího oprávněného zájmu jako správce. V takovém případě UCB nebude nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, vyjma případů:

 • Kdy UCB prokáže přesvědčivý legitimní základ pro zpracování, který je nadřazen Vašim zájmům, právům a svobodám; nebo
 • uplatňování nebo hájení právních nároků.

Máte kdykoliv právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu, což zahrnuje profilování
v rozsahu spojeném s takovým přímým marketingem. Pro více informací viz Část 4.B „Jak se domáhat svých práv“.

Právo odvolat souhlas
V případech, kdy zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu v době před odvoláním tohoto souhlasu. Pro více informací viz Část 4.B „Jak se domáhat svých práv“.

4.B. Jak se domáhat svých práv
Pokud si přejete využít kteréhokoliv z práv uvedených výše, kontaktujte, prosím, Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti UCB na e-mailové adrese DataPrivacyCzech@ucb.com nebo na poštovní adrese UCB s.r.o., k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika. Uveďte jasně, jakého práva (či jakých práv) chcete využít a připojte své kontaktní údaje (včetně platné e-mailové či poštovní adresy), abychom na Váš požadavek mohli reagovat. Berte, prosím, v potaz, že můžete být vyzván/a k prokázání své identity.

Budeme Vás kontaktovat v průběhu jednoho měsíce od doručení požadavku ohledně využití Vašich práv. Tato doba může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce, ale v takovém případě budete v uvedené době jednoho měsíce informován/a o prodloužení doby
a co je důvodem zdržení.

Právo na podání stížnosti u dozorového orgánu
V souladu s Článkem 77 GDPR máte právo na podání stížnosti u dozorového orgánu, konkrétně v členském státě Evropské unie podle obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení (v České republice u Úřadu na ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů ze strany UCB je v rozporu s GDPR. Navštivte, prosím, webové stránky příslušného dozorového orgánu, kde se dozvíte více o tom, jak podat takovou stížnost.

 1. VÍCE INFORMACÍ O TOM, JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

5.A. S kým Vaše osobní údaje sdílíme

Princip
Vaše osobní údaje zveřejňujeme pouze v rozsahu uvedeném v těchto Zásadách (jak je uvedeno níže), které mohou být čas od času aktualizovány.

Dceřiné společnosti/pobočky UCB a zpracovatelské třetí strany
UCB sdílí nebo zveřejňuje Vaše osobní údaje se svými dceřinými společnostmi/pobočkami a třetími zpracovatelskými stranami, které zpracovávají osobní údaje jménem UCB, tak jak je uvedeno výše.

Zpracovatelské třetí strany zahrnují společnosti poskytující IT služby a webhosting, poskytovatele internetového připojení, poskytovatelé datových analýz (Google) a sledovacích služeb, stejně jako poskytovatele služeb, kteří poskytují technickou a administrativní podporu pro Webové stránky a IT systémů. Tito poskytovatelé poskytují své služby z míst v rámci Evropský hospodářský prostor (včetně Německa, Malty, Spojeného království a Irska) a mimo Evropský hospodářský prostor (USA, Čile, Tchaj-wan a Singapur).

Další třetí strany zahrnují kontrolní a vládní instituce (viz dále níže v těchto Zásadách) a potenciálně s třetími stranami, se kterými se může UCB sloučit nebo které může UCB získat (viz dále níže v těchto Zásadách).

Soulad se zákony a soudní řízení
UCB zveřejní Vaše osobní údaje tam, kde:

 • Má UCB povinnost tak učinit podle příslušného zákona, vládní instituce či instituce zajišťující vymahatelnost práva;
 • Je třeba uplatňovat nebo hájit právní nároky;
 • Je třeba vyšetřit, předejít nebo jednat proti nezákonným aktivitám, podezřením na zpronevěru, situace zahrnující potenciální ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoliv osoby, porušení našich zásad nebo jak je jinak vyžadováno zákonem.

Ostatní
Pokud třetí strana nabude všechny naše obchodní aktivity a/nebo aktiva (nebo jejich podstatnou část), budeme sdílet Vaše osobní údaje
s touto třetí stranou v návaznosti na toto nabytí. Nicméně toto sdílení bude předmětem a v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně GDPR.

5.B. Přeshraniční přenosy
UCB bude sdílet Vaše osobní údaje se svými pobočkami, včetně poboček mimo Evropský hospodářský prostor. V takovém případě se UCB řídí svými Závaznými vnitropodnikovými pravidly (UCB's Binding Corporate Rules).

UCB bude také sdílet Vaše osobní údaje s určitými třetími stranami, jak v rámci Evropský hospodářský prostor (včetně Německa, Malty, Spojeného království a Irska) a mimo Evropský hospodářský prostor (USA, Čile, Tchaj-wan a Singapur). Sdílení Vašich osobních údajů s (jinou) třetí stranou, která je dodavatelem služeb mimo Evropskou unii (jak je uvedeno výše v této Části 5.B), se děje na základě:

 • Standardních smluvních ustanovení, která byla uzavřena mezi UCB a danou třetí dodavatelskou stranou. Pro více informací o těchto Standardních smluvních ustanoveních nás, prosím, kontaktuje tak, jak je uvedeno výše v Části 4.B „Jak se domáhat svých práv“.
 • Certifikace „štítu soukromí“ (Privacy Shield), pokud sdílení probíhá s certifikovanou dodavatelskou třetí stranou v USA

Pro vice informací o tom, jak Google zpracovává Vaše osobní údaje v rámci Google Analytics se podívejte na Jak Google používá informace
z webu nebo aplikací, které používají naše služby.

Odkazy na stránky třetích stran

Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, včetně, ale bez omezení na pacientské organizace, stránky lékařských/vědeckých kongresů a jiné informační zdroje určitých sociálních médií jako je YouTube, Vimeo atd. Tyto Zásady nejsou uplatnitelné pro jiné webové stránky než je jsou tyto Webové stránky. Webové stránky třetích stran se řídí jejich vlastními pravidly a podmínkami. Měl/a byste se proto vždy důkladně seznámit se zásadami ochrany osobních údajů a používání cookies třetích stran před, než odsouhlasíte přesměrování na jejich stránky.


Datum poslední úpravy: květen 2023